دانلود ترانه بوسه باد سیاوش قمیشی

دانلود اهنگ بوسه باد سیاوش قمیشی

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید…

آلبوم روزهای بی خاطره

نام  ﺗﺮاﻧﻪ : ﺑﻮﺳﻪ  ﺑﺎد

‫ﺑﻮﺳﻪی ﺑﺎد ﺧﺰوﻧﻲ، ﺑﺎ ﻫﺰار ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻲ

‫زﻳﺮ ﮔﻮش ﺑﺮگ ﺗﻨﻬﺎ

‫ﻣﻴـﮕﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﺧﺰوﻧﻲ

‫ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺗﺮ و ﺗﺎزه، رﻧﮓ ﺳﺒﺰﺷﻮ ﻣﻲﺑﺎزه

‫ﻏﺮق ﺑﻮﺳﻪﻫﺎی ﺑﺎد و

‫وﺣﺸﺖ روزای ﺗﺎزه

‫ﻣﻴﻜَﻨﻪ دل از درﺧﺖ و، ﻣﻴﺸﻪ آوارهی ﻛﻮﭼﻪ

‫ﻛﻮﭼﻪای ﻛـﻪ ﻳﺎدﮔﺎر

‫روزای رﻓﺘﻪ و ﭘﻮﭼﻪ

‫ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﮔﻮﺷﻪی ﻛﻮﭼﻪ، ﭼﺸﻢ ﺑﻪ آﺳﻤﻮن ﻣﻲدوزه

‫ﻣﻴﻜُـﻨـﻪ ﻳـﺎد ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ

‫دﻟﺶ از ﻏﺼﻪ ﻣﻲﺳﻮزه

‫ﻳﺎد ﺑﺎد ، ﻳﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎد ﺑﺎد

‫اﻳﻦ دل زرد و ﺗـﻬـﻲ

‫در ﺣﺴﺮت دﻳﺪار ﺑﺎد

‫ﻳـﺎد روزاﻳـﻲ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻪ، زﻳـﺮ ﺳﺎﻳـﻪ ﺗـﻨﻢ ﺑﻮد

‫ﻣﻬﺮﺑﻮن درﺧﺖ ﻋﺎﺷﻖ، ﻣﺴﺖ ﻋﻄﺮ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﻮد

سهم ﻣﻦ از ﺑﻮﺳـﻪی ﺑﺎد

‫ﭼﻲ ﺑﮕﻢ ای داد و ﺑﻴﺪاد

‫ﻫﻤﻪ زردی و ﺗﺒﺎﻫﻲ

‫ﻣﺮدن و رﻓﺘﻦِ از ﻳﺎد

*****

دانلود آهنگ با کیفیت 128

آرشیو آهنگ های سیاوش قمیشی