دانلود آهنگ مجبوبه شب,دانلود ترانه محبوبه شب

 دانلود آهنگ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷﺐ سیاوش قمیشی

نام ﺗﺮاﻧﻪ : ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷﺐ

دانلود آهنگ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷﺐ سیاوش قمیشی در ادامه مطلب…

****

‫وﻗﺘﻲ ﺷﺐ ﭘﺎﺷﻮ ﺗﻮ ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻣﻴﺬاره

‫ﻧﻔﺲ ﮔﻠﻬﺎ ﻣﻴﮕﻴﺮه

‫وﻗﺘﻲ ﺗﺎرﻳﻜﻲ از آﺳﻤﻮن ﻣﻲﺑﺎره

‫دل ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﻤﻴﺮه

‫وﻗﺘﻲ ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻔﺲ ﮔﻠﻬﺎ رو ﺑﺴﺘﻪ

‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒـﻮﺑﻪی ﺷﺐ ﺑﻴﺪار ﻧﺸﺴﺘﻪ

‫دل ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و ﻇﻠﻢ ﺷﺐ ﻧـﻤﻴﺪه

‫اون ﻛﻪ ﻋﻄﺮش ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎ رﺳﻴﺪه

‫اﮔﻪ ﻣﺤﺒـﻮﺑﻪ رو ﺗﻮ ﮔـﻠﺪون ﺑﺬارن

‫ﻫﻤﻪ اﻃﺮاﻓﺸﻮ ﺧﺎر و ﺧﺲ ﺑـﻜﺎرن

‫اﮔﻪ دﻳﻮار ﺑﻜﺸﻦ دور وﺟـﻮدش

‫اﮔﻪ ﺗﻬﻤﺖ ﺑﺰﻧﻦ ﺑﻪ ﺗﺎر و ﭘﻮدش

‫ﻋﻄﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪی ﺷﺐ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ دﻳﻮار ﺳﻨﮕﻲ راه داره

‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒـﻮﺑـﻪی ﺷﺐ ﺗﻮی ﻗﻠﺐ ﻏﻨﭽـﻪﻫﺎ ﭘـﻨﺎه داره

‫ﺷـﺒـﻬﺎ ﻛﻪ ﮔـﻠـﻬﺎ ﺗﻮ ﺗﺎرﻳـﻜﻲ ﻧـﺸﺴﺘﻦ

‫ﻫﻤﻪ از وﺣﺸﺖ ﺷﺐ ﭼﺸﻤﻬﺎ رو ﺑﺴﺘﻦ

‫ﺗﻨﺸﻮن ﻣﻴﻠﺮزه از ﺗﺮس ﺳﻴﺎﻫﻲ

‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺗﻮ واﺳﺸﻮن ﭘﻨﺎﻫﻲ

‫ﻋﻄﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪی ﺷﺐ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ دﻳﻮار ﺳﻨﮕﻲ راه داره

‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒـﻮﺑـﻪی ﺷﺐ ﺗﻮی ﻗﻠﺐ ﻏﻨﭽـﻪﻫﺎ ﭘـﻨﺎه داره

‫ﻋﻄﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪی ﺷﺐ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ دﻳﻮار ﺳﻨﮕﻲ راه داره

‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒـﻮﺑـﻪی ﺷﺐ ﺗﻮی ﻗﻠﺐ ﻏﻨﭽـﻪﻫﺎ ﭘـﻨﺎه داره

‫ﻋﻄﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪی ﺷﺐ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ دﻳﻮار ﺳﻨﮕﻲ راه داره

‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒـﻮﺑـﻪی ﺷﺐ ﺗﻮی ﻗﻠﺐ ﻏﻨﭽـﻪﻫﺎ ﭘـﻨﺎه داره

*****

♫♫♫

دانلود آهنگ با کیفیت 128